.

.

بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه

بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه

ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به میزان تأثیرگذاری آن در فرایند توسعه دانش‌محور و پایدار در طول تاریخ مورد توجه عموم صاحب‌نظران به خصوص سیاست‌گذاران قرارگرفته و بحث‌های متعددی نیز در باره ابعاد این ارتباط مطرح شده است

Read more about بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه